Tiskové zprávy

 • 20.2.2018 - Doplňky stravy

  U látek obsažených v doplńcích stravy není vždy znám mechanismus účinku, ale samotný účinek je doložen dlouhou historií užívání i soudobými vědeckými studiemi, které mimo jiné ověřovaly i možnou toxicitu těchto látek. Látky, jejichž užívání v doplňcích stravy má na území  Evropské unie jistou tradici, jsou uvedeny v právních předpisech spolu s tvrzeními o jejich účinku na zdraví.

  Doplňky stravy slouží k upevnění zdraví. Uchování dobrého zdravotního stavu je závislé na více faktorech, ale optimální výživa patří k těm nejdůležitějším.  Průmyslově vyráběné potraviny neposkytují dnešnímu člověku vyvážený zdroj potřebných živin k uchování dobrého zdravotního stavu. To je primární důvod poučeného užívání doplňků stravy.  Poučené užívání doplňků stravy může i značně oddálit nástup kteréhokoli chronického degenerativního onemocnění, kterému se v pokročilejším věku nikdo nevyhne.

  Doplňky stravy mohou obsahovat látky, na něž může být někdo obzvláště citlivý a které mohou vyvolat zažívací potíže nebo kožní reakci. Dochází k tomu však vzácně a po přerušení užívání nežádoucí účinky rychle pominou. Pokud se nežádoucí účinky určité látky mohou týkat konkrétní skupiny osob, výrobce doplňku stravy je povinen na tuto skutečnost upozornit v informaci na obalu výrobku. Předávkovat se vitamínem či jinou látkou v doplňku stravy je prakticky vyloučeno, protože horní limit bezpečného dávkování je stanoven řadou právních předpisů a odborných doporučení. Předávkovat se ale může spotřebitel, který užívá tutéž látku ve dvou vícesložkových výrobcích, aniž si toho v popisu výrobku povšimnul. Ani v tomto případě však není vystaven reálnému riziku ohrožení zdraví.

  Z několika tisíc látek obsažených v doplňcích stravy může účinky užívaných léků ovlivnit jen málo z nich. Některé skupiny léků obsahují látky s oxidačním účinkem (například chemoterapeutika). V doplňcích stravy se naopak častěji vyskytují látky s antioxidačním účinkem, které mohou oxidační účinek léků významně oslabit. Vzájemnému ovlivnění se doplňku stravy s lékem se dá ve většině případů do značné míry zamezit tím, že se mezi jejich užitím ponechá několikahodinový odstup. Pochopitelně není žádoucí užívat k léku doplněk stravy, který obsahuje látku s podobným nebo dokonce i stejný m účinkem.

  V současnosti se v lécích a doplňcích stravy objevuje asi 100 stejných aktivních látek. Většinou se jedná o vitamíny a rostlinné výtažky. Pokud je v doplňku stravy obsah denní dávky stejné látky oproti léku nižší, není to dáno rozmarem nebo nepoctivostí výrobce doplňku stravy, ale zákonnou normou, která stanoví hranici mezi dávkou povolenou v doplňku stravy a léku. Například denní dávka výtažku z ginkgo biloby nesmí v doplňku stravy překročit 60mg, zatímco v léku může být až 240 mg. Podobných případů je více. Kvalita samotné látky je prakticky vždy stejná, protože jak výrobci doplňků stravy, tak i výrobci léků takovou látku nakupují od prvozpracovatelů, sami ji nevyrábějí.

  Doplňky stravy spadají do oblasti výživy, tudíž se jimi primárně zabývá věda o výživě, institucionalizovaná před více než 100 lety a vyučovaná na univerzitách po celém světě. Látky obsažené v doplňcích stravy rovněž zkoumají ze svého pohledu také farmakologie, biochemie a biologie, tedy nikoliv medicína. I když po lékaři nikdo nemůže chtít zasvěcený výklad k problematice doplňků stravy, měl by člověk nucený dlouhodobě užívat léky lékaři sdělit, jaké doplňky stravy užívá a zeptat se na jeho názor, protože v určitých případech není kombinace léků a doplňků stravy pro nemocného přínosná.

  Látky, které jsou zákonem povoleny v doplňcích stravy, jsou biotika, tedy látky životu a zdraví vlastní. Jsou lidmi užívány desítky, stovky i tisíce let, aniž by představovaly reálná rizika poškození zdraví. Státní dozorová činnost v oblasti doplňků stravy je koordinována na úrovni celé Evropské unie.