Tiskové zprávy

 • 15.5.2017 - Dezinformace, klišé a pravda o doplňcích stravy

  Klišé i pravda o doplňcích stravy

  V českých tištěných médiích se stalo téměř tradicí zveřejňování článků nekvalifikovaně kritizujících doplňky stravy. Ať jde o jakýkoli titul, opakují se v něm stále stejná postojová klišé či pseudoargumenty.

  Zde je výčet těch nejužívanějších manipulativních tvrzení:

  1) Srovnávání léků a doplňků stravy, z nějž vyplývá, že uvedení léků na trh je pod přísnou kontrolou úřadů ve vztahu k jejich účinnosti a bezpečnosti, zatímco výrobci doplňků stravy mohou na trh uvádět cokoliv, aniž by úřady vykonávaly nad jejich činností srovnatelný dohled.

  2) Jedině léky mohou pomoci řešit zdravotní problémy, protože jejich účinnost je ověřená, zatímco účinnost doplňků stravy ne.

  3) Výroba a prodej doplňků stravy je obrovský byznys. Sice legální, ale hodně kontroverzní.

  4) Doplňky stravy obsahují uměle vyrobené vitamíny a další látky, které jsou proto neúčinné.

  5) Doplňky stravy mohou mít vedlejší účinky a lze se jimi i předávkovat.

  6) Pokud doplňky stravy působí, děje se tak často jen díky placebo efektu.

  7) Doplňky stravy mohou snížit nebo i zcela zablokovat účinky užívaných léků.

  8) Pokud jsou v některých případech v lécích i v doplňcích stravy obsaženy stejné aktivní látky, v lécích jsou ve vyšší kvalitě i vyšším množství, takže je účinek zaručen, zatímco u doplňků stravy nikoliv.

  9)Problematiku užívání doplňků stravy hodnotí v článcích vždy lékař.

  Jak je tomu ve skutečnosti:

  1) Přísná kontrola léků je nezbytností. Účinné látky v nich obsažené jsou až na výjimky uměle vyrobené člověkem a patří do kategorie xenobiotik, tedy látek životu a zdraví cizích. Takové látky mohou být použity k léčbě pouze za předpokladu, že jejich výrobce prokáže, že při zcela konkrétním dávkování jejich pozitivní účinky převáží nad negativními. Možné předávkování představuje u většiny léků závažné, často nevratné poškození  zdraví a někdy i smrt.

  Naproti tomu látky, které jsou zákonem povoleny v doplňcích stravy, jsou biotika, tedy látky životu a zdraví vlastní. Oproti umělým látkám v lécích jsou lidmi užívány desítky, stovky i tisíce let, aniž by představovaly reálná rizika poškození zdraví. Státní dozorová činnost v oblasti doplňků stravy se proto primárně zaměřuje na možné porušení právních norem ze strany výrobců a je koordinována na úrovni celé Evropské unie.

  U léků není garantován účinek vyléčení určité choroby, ale pouze to, jakým mechanismem v těle působí a jaké zdravotní problémy by měly příznivě ovlivnit.

  U látek obsažených v doplńcích stravy není vždy znám mechanismus účinku, ale samotný účinek je doložen dlouhou historií užívání i soudobými vědeckými studiemi, které mimo jiné ověřovaly i možnou toxicitu těchto látek. Látky, jejichž užívání v doplňcích stravy má na území  Evropské unie jistou tradici, jsou uvedeny v právních předpisech spolu s tvrzeními o jejich účinku na zdraví.

  2) Smysl a význam užívání léků a doplňků stravy není totožný. Léky slouží k potlačení příznaků nemocí, doplňky stravy naopak k upevnění zdraví. Uchování dobrého zdravotního stavu je závislé na více faktorech, ale optimální výživa patří k těm nejdůležitějším.  Průmyslově vyráběné potraviny neposkytují dnešnímu člověku vyvážený zdroj potřebných živin k uchování dobrého zdravotního stavu. To je primární důvod poučeného užívání doplňků stravy.  Poučené užívání doplňků stravy může i značně oddálit nástup kteréhokoli chronického degenerativního onemocnění, kterému se v pokročilejším věku nikdo nevyhne.

  Léky nemohou v žádném případě nahradit živiny v pravém slova smyslu. Určité zdravotní problémy lze zvládnout pouze s pomocí živin, potažmo doplňků stravy, např. poruchy funkce střevní mikroflóry. Užívání doplňků stravy v podpůrné či alternativní léčbě je složitější záležitostí a bez konzultace s odborníkem nemusí být přínosné.

  3) Výroba a spotřeba doplňků stravy v České republice doznala skutečně v posledních zhruba 10 letech překotný nárůst. Hovořit však o obrovském byznysu není zcela namístě. Tato země pouze dohnala zaostání za vyspělými zeměmi Západu ve spotřebě doplňků stravy na hlavu. Navíc, oproti byznysu s léky je byznys s doplňky stravy popelkou. Nadnárodní farmaceutické koncerny mají v rukou nesrovnatelně účinnější nástroje k zabezpečení růstu svých zisků. Nadbytečná a neopodstatněná spotřeba léků tvoří až 20 procent zisků těchto společností.

  4) Doplňky stravy skutečně obsahují téměř výhradně uměle vyráběné vitamíny. Skutečnost, že lze na trhu sehnat i přírodní formy vitamínů A, C a E na tom nic nemění. Podle článků v tisku jsou umělé vitamíny v doplňcích stravy neúčinné. Jak si ale vysvětlit, že tytéž umělé vitamíny obsažené v lécích jsou úředně garantovány jako účinné?

  5) Doplňky stravy mohou obsahovat látky, na něž může být někdo obzvláště citlivý a které mohou vyvolat zažívací potíže nebo kožní reakci. Dochází k tomu však vzácně a po přerušení užívání nežádoucí účinky rychle pominou. Pokud se nežádoucí účinky určité látky mohou týkat konkrétní skupiny osob, výrobce doplňku stravy je povinen na tuto skutečnost upozornit v informaci na obalu výrobku. Předávkovat se vitamínem či jinou látkou v doplňku stravy je prakticky vyloučeno, protože horní limit bezpečného dávkování je stanoven řadou právních předpisů a odborných doporučení.

  Předávkovat se ale může spotřebitel, který užívá tutéž látku ve dvou vícesložkových výrobcích, aniž si toho v popisu výrobku povšimnul. Ani v tomto případě však není vystaven reálnému riziku ohrožení zdraví.

  6) Pokud se někdo dovolává účinku placebo efektu u doplňků stravy, pak záměrně zamlčuje, že placebo efekt naprosto stejně působí i u léků. Také zamlčuje nebo neví, že účinky všech látek použitelných v doplňcích stravy byly nejprve testovány na pokusných zvířatech, u nichž nelze o placebo efektu vůbec uvažovat.

  7) Z několika tisíc látek obsažených v doplňcích stravy může účinky užívaných léků ovlivnit jen málo z nich. Některé skupiny léků obsahují látky s oxidačním účinkem (například chemoterapeutika). V doplňcích stravy se naopak častěji vyskytují látky s antioxidačním účinkem, které mohou oxidační účinek léků významně oslabit. Vzájemnému ovlivnění se doplňku stravy s lékem se dá ve většině případů do značné míry zamezit tím, že se mezi jejich užitím ponechá několikahodinový odstup. Pochopitelně není žádoucí užívat k léku doplněk stravy, který obsahuje látku s podobným nebo dokonce i stejný m účinkem.

  Samozvaní kritici doplňků stravy se naopak nikdy nezmiňují o tom, že četné léky vyvolávají ztrátu některých živin v těle, nejčastěji vitamínů, což je jeden z aspektů jejich vedlejších nežádoucích účinků.

  8) V současnosti se v lécích a doplňcích stravy objevuje asi 100 stejných aktivních látek. Většinou se jedná o vitamíny a rostlinné výtažky. Pokud je v doplňku stravy obsah denní dávky stejné látky oproti léku nižší, není to dáno rozmarem nebo nepoctivostí výrobce doplňku stravy, ale zákonnou normou, která stanoví hranici mezi dávkou povolenou v doplňku stravy a léku. Například denní dávka výtažku z ginkgo biloby nesmí v doplňku stravy překročit 60mg, zatímco v léku může být až 240 mg. Podobných případů je většina. Kvalita samotné látky je prakticky vždy stejná, protože jak výrobci doplňků stravy, tak i výrobci léků takovou látku nakupují od prvozpracovatelů, sami ji nevyrábějí.

  9) Autoři kritických článků o doplňcích stravy se zaštiťují výlučně názory a postoji lékařů. Jejich dobrozdání však není validní, protože tato oblast leží zcela mimo jejich odbornost. Doplňky stravy spadají do oblasti výživy, tudíž se jimi primárně zabývá věda o výživě, institucionalizovaná před více než 100 lety a vyučovaná na univerzitách po celém světě. Látky obsažené v doplňcích stravy rovněž zkoumají ze svého pohledu také farmakologie, biochemie a biologie, tedy nikoliv medicína. I když po lékaři nikdo nemůže chtít zasvěcený výklad k problematice doplňků stravy (kromě zmatených novinářů), měl by se člověk nucený dlouhodobě užívat léky lékaři svěřit s tím, jaké doplňky stravy užívá a zeptat se na jeho názor, protože v určitých případech není kombinace léků a doplňků stravy pro nemocného přínosná.