Tiskové zprávy

 • 19.11.2018 - Slovo o doplňcích stravy

   

  Čas od času se v několika médiích objeví kampaň směřujících k diskreditaci doplňků stravy. Taková kampaň je založená na částečně či zcela nepravdivých sděleních a přisluhují ji profesionálové, u nichž veřejnost znalost diskutované problematiky předpokládá, většinou lékaři.

  Výpady proti doplňkům stravy se většinou vztahují k pěti bodům.

  Doplňky stravy

  1) nikdo nekontroluje,

  2) nejsou vůbec účinné,

  3) jsou téměř neúčinné,

  4) mohou poškodit zdraví a

  5) Češi je užívají v nadměrném množství a vynaloží na ně až 1500Kč na obyvatele za rok.

  Komentář

  Lékaři obecně nejsou odborníky na oblast doplňků stravy, protože doplňky stravy neslouží k léčbě nemocí a tudíž lékaři nemají důvod se jimi cíleně zabývat. Lékaři, zejména ti odborní, mají obrovské znalosti nemocí, které léčí, ale o prevenci zdraví nevědí téměř nic. Zdraví je pro ně jen tabulka, která říká, že biochemické, biofyzikální a další parametry vyšetřované osoby jsou v rámci normy. Spíše nahodile mívají lékaři s určitou kategorií doplňků stravy osobní nebo profesní zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní.  Samozřejmě se vyskytují i lékaři, kteří doplňky stravy sami užívají, doporučují je svým pacientům nebo se i přímo podílejí na jejich výzkumu, výrobě i prodeji, ale ti v kampaních proti doplňkům stravy nedostanou slovo.

  1) Doplňky stravy podléhají kontrole ze strany státu stejně jako léky, pouze kritéria kontroly se u obou kategorií liší. Zatímco léčivé látky jsou až na vzácné výjimky tělu cizí a téměř vždy vykazují vedlejší nežádoucí účinky, látky v doplňcích stravy jsou autenticky přírodní, případně věrné napodobeniny přírodních látek, a látky získané z léčivých rostlin s bohatou historií užívání. Na rozdíl od léčivých látek v lécích, jejichž toxicitu je nutné bedlivě sledovat, přírodní látky v doplňcích stravy mohou představovat zdravotní rizika pro uživatele zřídkakdy. Kontrolu doplňků stravy trvale provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která, vedle mnoha jiných kontrolních úkonů, přezkoumává obsah účinných látek a možnou přítomnost nepovolených či toxických látek ve výrobcích. Kontrolami také povinně reaguje na každý podnět a stížnost uživatelů doplňků stravy.

  Ve státech Evropské unie se mohou v doplňcích stravy vyskytovat pouze evidované látky. Pokud kontrola v kterémkoli státě unie objeví v doplňcích stravy látku, která nesplňuje zákonné a odborné podmínky užití, informuje o tom okamžitě kontrolní orgány všech států.

  Státní inspekce rovněž kontroluje, zda prodejci nepoužívají k podpoře prodeje nepravdivou, zavádějící, nebo dokonce zakázanou reklamu výrobků.

  Sankce za hrubé porušení zásad výrobní praxe nebo reklamy se pohybují v řádu milionů korun.

  2) Doplňky stravy slouží k podpoře zdraví všech možných orgánů a vitálních funkcí. Obsahují pouze takové biologicky aktivní látky, jejichž účinky byly ověřeny řadou vědeckých studií a jsou evidovány v příslušných seznamech, jako jsou lékopisy, seznamy chemických látek a seznam potravin Codex alimentarius. Za požadované vlastnosti a účinky každé jednotlivé látky ručí její prvovýrobce – chemický či farmaceutický koncern nebo producent rostlinných extraktů, který ji pak dodává zpracovateli konečného výrobku, a to jak výrobci doplňků stravy, tak i výrobci léků. Sami výrobci doplňků stravy jsou prvozpracovateli surovin v naprosto výjimečných případech.

  3) Desítky biologicky aktivních přírodních látek jsou obsaženy jak v doplňcích stravy, tak i v lécích. Jejich dávkování v doplňcích stravy je až na vzácné výjimky vždy nižší než v lécích, proto doplňky stravy logicky vykazují ve srovnání s léky nižší účinnost. Nižší množství účinných látek v doplňcích stravy ale není výmyslem jejich výrobců, je určováno právními předpisy. Kategorie látek s rozdílným  dávkováním v doplňcích stravy a lécích tvoří většina vitamínů, minerálů a část rostlinných extraktů.

  4) Případy, kdy užívání doplňků stravy může mít negativní dopad na zdraví, jsou velmi vzácné. Už jen z toho důvodu, že nikdo nebude užívat určitý přípravek dlouhodobě, pokud nezaznamená očekávaný účinek. Nežádoucí účinky na organismus po ukončení užívání velmi rychle zmizí.

  K poškození zdraví užíváním doplňků stravy může obecně dojít v případě, kdy u uživatele probíhá závažné onemocnění, které již nutně mohou ovlivnit pouze léky, ale on z vlastního rozhodnutí upřednostnil jen užívání doplňků stravy a tím zapříčinil zhoršení stavu onemocnění.  Jiným případem může být nežádoucí oslabení nebo zesílení účinku léku látkou z doplňku stravy u osoby na užívání léku závislé. I když se jedná o velmi nízký výskyt nežádoucích kombinací léků s doplňky stravy, člověk s onemocněním, které vyžaduje užívání léků, by se měl předem o užívání doplňků stravy poradit s odborníkem, ať už s lékařem nebo výrobcem doplňku stravy.

  5) Nárůst spotřeby doplňků stravy je globální záležitost, nikoli české specifikum. V zemích, kde je vysoká finanční spoluúčast nemocných na léčbě, vydávají občané na nákup doplňků stravy mnohem vyšší prostředky než Češi, aby předcházeli vzniku onemocnění a vysokým nákladům na léčbu. K nejvyšším patří spotřeba doplňků stravy v USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku, Velké Británii, Holandsku, Belgii a Německu.

  Závěrečná poznámka

  Doplňky stravy slouží k příjmu živin, které jsou v běžné stravě přítomny v příliš malém množství, a k příjmu živin, které průkazně přispívají k uchování normální funkce toho či onoho tělesného orgánu. Příklady:  Obyvatelé České republiky mají zcela nedostatečný příjem jódu a selenu ze stravy. Oba mikroprvky se podílejí na správné funkci řady životních pochodů.

  Polyfenoly extrahované z čajovníku podporují správnou funkci antioxidačních procesů v těle, čímž snižují riziko poškození orgánů oxidačním stresem.

  V odůvodněných případech může lékař dobře obeznámený s doplňky stravy použít konkrétní přípravek i k léčbě onemocnění. Může jej doporučit i osobě, které není výslovně určen a změnit výši dávek. V takovém případě však sám přebírá za vhodné užití přípravku odpovědnost.

  Copyright © 2018 Brainway Inc.

   

 • 1.1.2018 - doplňky stravy

  Doplňky stravy slouží k upevnění zdraví. Uchování dobrého zdravotního stavu je závislé na více faktorech, ale optimální výživa patří k těm nejdůležitějším.  Průmyslově vyráběné potraviny neposkytují dnešnímu člověku vyvážený zdroj potřebných živin k uchování dobrého zdravotního stavu. Poučené užívání doplňků stravy může také oddálit nástup kteréhokoli chronického degenerativního onemocnění, kterému se v pokročilejším věku nikdo nevyhne.

  Doplňky stravy mohou obsahovat látky, na něž může být někdo obzvláště citlivý a které mohou vyvolat zažívací potíže nebo kožní reakci. Dochází k tomu však vzácně a po přerušení užívání nežádoucí účinky rychle pominou. Pokud se nežádoucí účinky určité látky mohou týkat konkrétní skupiny osob, výrobce doplňku stravy je povinen na tuto skutečnost upozornit v informaci na obalu výrobku. Předávkovat se vitamínem či jinou látkou v doplňku stravy je prakticky vyloučeno, protože horní limit bezpečného dávkování je stanoven řadou právních předpisů a odborných doporučení. Předávkovat se ale může spotřebitel, který užívá tutéž látku ve dvou vícesložkových výrobcích, aniž si toho v popisu výrobku povšimnul. Ani v tomto případě však není vystaven reálnému riziku ohrožení zdraví.

  V současnosti se v lécích a doplňcích stravy objevuje asi 100 stejných aktivních látek. Většinou se jedná o vitamíny a rostlinné výtažky. Pokud je v doplňku stravy obsah denní dávky stejné látky oproti léku nižší, není to dáno rozmarem nebo nepoctivostí výrobce doplňku stravy, ale zákonnou normou, která stanoví hranici mezi dávkou povolenou v doplňku stravy a léku. Kvalita samotné látky je prakticky vždy stejná, protože jak výrobci doplňků stravy, tak i výrobci léků takovou látku většinou nakupují od prvozpracovatelů, sami ji nevyrábějí.

  Doplňky stravy spadají do oblasti výživy, tudíž se jimi primárně zabývá věda o výživě, institucionalizovaná před více než 100 lety a vyučovaná na univerzitách po celém světě. Látky obsažené v doplňcích stravy rovněž zkoumají ze svého pohledu také farmakologie, biochemie a biologie, tedy nikoliv medicína. I když po lékaři nikdo nemůže chtít zasvěcený výklad k problematice doplňků stravy, měl by člověk nucený dlouhodobě užívat léky lékaři sdělit, jaké doplňky stravy užívá a zeptat se na jeho názor, protože v určitých případech není kombinace léků a doplňků stravy pro nemocného přínosná.

  Látky, které jsou zákonem povoleny v doplňcích stravy, jsou biotika, tedy látky životu a zdraví vlastní. Jsou lidmi užívány desítky, stovky i tisíce let, aniž by představovaly reálná rizika poškození zdraví. Státní dozorová činnost v oblasti doplňků stravy je koordinována na úrovni celé Evropské unie.

  Copyright © 2018 Brainway Inc.