Obchodní podmínky

 

Reklamační podmínky

Brainway Inc, odpovídá za to, že každý výrobek, který odchází k zákazníkům, splňuje přísná kritéria na tento sortiment zboží daná českou i evropskou legislativou a že informace uvedené na obalu výrobku i v příbalových letácích jsou pravdivé a v souladu s obsahem balení výrobku.

I přes pečlivou výstupní kontrolu se u konkrétního výrobku může vyskytnout vada, mimo jiné způsobená i nešetrnou manipulací s výrobkem během cesty k zákazníkovi. Taková vada automaticky zakládá důvod k reklamaci výrobku.

Jedná se zejména o 

  1. dodání výrobku s datem spotřeby kratším než 4 měsíce
  2. neúplný počet kapslí (tablet) v balení
  3. blistr poškozený protržením
  4. lékovku s poškozeným či utrženým uzávěrem
  5. chybějící potisk obalu či blistru údaji o šarži a datu spotřeby výrobku.

Jako reklamaci nelze naopak uznat znehodnocení výrobku způsobené jeho uchováváním v nevhodných podmínkách (ve vlhku, na osluněném místě nebo při teplotách nad 25°C), případně jeho spotřebou odloženou o několik měsíců. To se může projevit deformací, seschnutím či slepením kapslí i změnou barvy a struktury jejich obsahu.

Rovněž nelze uznat reklamaci výrobku pro jeho údajnou neúčinnost, nebo proto, že vyvolal některý z nežádoucích účinků u osoby, které nebyl určen ( viz. upozornění  na obalu).

Jak při reklamaci postupovat

Reklamaci je nutné uplatnit v místě prodeje (lékárně, prodejně).  V případě nákupu výrobku na dobírku skrze e-shop je třeba reklamaci ohlásit na bezplatné zákaznické lince 800 900 995 a po ohlášení závadný výrobek odeslat jako obyčejnou listovní zásilku poštou na adresu: Brainway Inc. s.r.o. ,Washingtonova 25, 110 00, Praha 1. Ohlášení reklamace musí obsahovat vyjádření, zda si zákazník přeje zaslat jiné balení výrobku nebo vrátit kupní cenu.

Poznámka:

V řadě výrobků jsou obsaženy výtažky z cizokrajných rostlin. Tyto výtažky obsahuji účinné látky ale také tkanivo rostliny, které může mít různé zabarvení lišící se od jedné zpracovatelské etapy ke druhé. Proto odchylky v barvě obsahu kapslí téhož výrobku nepředstavují změnu v jeho složené ani nezakládají důvod k reklamaci.

Slevové akce:

Při slevových akcích odkazovaných na e-shop nebo zákaznickou linku se sleva vztahuje pouze na prodej zboží přes e-shop www.bwy.cz nikoliv na prodej v lékárnách.

Balíček zdraví na míru:

3ks doplňků stravy z naši nabídky s celkovou slevou 35% 

Pozor sleva se však nevztahuje na Slavestrol Platinum, Mevalen, AstmaKit a na přípravky, na které současně probíhají slevové akce.

 

 Od 1.3.2017 je při nákupu zboží v hodnotě nad 750,-Kč přepravné přepravní službou PPL zdarma.

 

Objednávky pro Slovenskou republiku

vyřizuje výhradní distributor pro Slovenskou republiku:
ZENOVA Labs., s.r.o.

Pezinská 509/47
900 21 Sväty Jur
Slovenská republika

e-mail: brainway@brainway.sk   http://www.bwy.sk/  

Tel.:  00421 02 4497 0191, Mobil: 00421 910 128 395

 

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

správce osobních údajů:

Brainway Inc. s r.o.

IČ: 256 13 685

sídlo: Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

web: www.bwy.cz

Kdo jsme

Brainway Inc. je přední výrobce a distributor doplňků stravy. Ochrana informací a osobních údajů našich zákazníků, obchodních partnerů i spolupracovníků je pro nás velmi důležitá nejen s ohledem na plnění zákonných povinností, ale i jako významná součást našeho působení a podnikání. V každém případě vždy postupujeme v souladu s právními předpisy i osvědčenými standardy.

Proč zpracováváme osobní údaje

Bez práce s osobními zejména kontaktními údaji se naše činnost neobejde. Naše interní metodika a informační systém zaručují, že s osobními údaji nakládáme vždy jen v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje uchováváme a zpracováváme v bezprostřední souvislosti s poskytováním našich služeb nebo na základě souhlasu subjektu údajů pro marketingové a obchodní účely.

Zpracování osobních údajů bez nutnosti zvláštního souhlasu

Jedná se o zpracování osobních údajů, které souvisí s nabídkou a prodejem našich výrobků (uzavřením a plněním objednávek a smluv). Bez zpracování těchto údajů vám nemůžeme naše výrobky nabídnout ani poskytnout. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů váš zvláštní souhlas. Pokud byste nám potřebné údaje nesdělili, nemůžeme s vámi smlouvu vůbec uzavřít.

Dalším důvodem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob. Pod tento základ spadají následující operace:

zlepšování stávající nabídky našich produktů na základě vyhodnocení údajů o prodeji našich stávajících produktů

přímý marketing zahrnující nabídku našich produktů přímo souvisejících;

vyhodnocování a zlepšování naší obchodní činnosti (hodnocení kvality výrobků, reklamací, využití kapacit, distribučních kanálů, účinnosti propagace atp.);

interní funkce nezbytné pro naši činnost

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

Právní předpisy nám rovněž v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

Uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví aj.)

Plnění obecných právních povinností (např. při zpracování informací v daňové, účetní nebo jiné administrativní oblasti)

 

Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Pokud nemáme ke zpracování jiný právní základ (viz. výše), provádíme ho výhradně s vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem objednání a poskytování služby. Souhlas se zpracováním lze kdykoli odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

S vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro účely:

Nepřímý marketing – Nabídka služeb a produktů, novinky o činnosti a akcích nebo jiná obchodních sdělení spolupracujících obchodních partnerů. Pokud partneři zpracovávají osobní údaje a spoléhají na daný souhlas, budou uvedeni v konkrétním souhlasu.

Souhlas se uděluje na dobu neurčitou s tím, že je možné ho kdykoli odvolat (způsob odvolání je popsán níže).

Oslovování probíhá elektronickou nebo i jinou formou specifikovanou v souhlasu.

K oslovování se využívají osobní údaje v rozsahu specifikovaném v souhlasu. K marketingu se nevyužívají osobní údaje zvláštní kategorie, není-li přímo v souhlasu uvedeno jinak.     

 

Jaké údaje a jakým způsobem zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich služeb, plnění závazků ze smlouvy nebo právních povinností. Bude se tedy zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které jsou uvedené ve smlouvách, na objednávkách, prezenčních listinách nebo jiných podobných formulářích nebo které jsme si sdělili za tímto účelem ústně či jinou domluvenou formou. Tam, kde je to z hlediska vlastností služeb nezbytné, se může zpracování týkat i dalších osob (zaměstnavatel, zaměstnanci).

Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

Z objednávek podaných e-mailem, telefonicky, osobně nebo prostřednictví webového katalogu a objednávkového systému.

Kam údaje předáváme? Údaje nikomu nepředáváme úplně ani částečně, vždy je používáme pouze pro vlastní potřebu.

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu trvání a plnění objednávek a smluvních nebo i mimosmluvních závazků (pro zjednodušení dále jen plnění služby). Po skončení plnění služby se osobní údaje dále zpracovávají z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů (příp. zájmů třetích osob), a to po dobu nezbytně nutnou k jejich zajištění nebo výkonu. Tato doba je primárně určena podle promlčecích lhůt stanovených zákonem (občanský zákoník) nebo smlouvou. Lhůty se mohou lišit podle druhu závazku nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinní údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví podle zvláštního zákona).  

V případě udělení souhlasu ke zpracování k určitým účelům je doba zpracování dána trváním souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoli odvolat a tím zpracování ukončit.      

Jaká jsou vaše práva?

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva.

Právo na informace

Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelu zpracování.

Právo na přístup

Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

Právo na opravu

Máme zpracovávat přesné údaje, takže při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.

Právo na výmaz („být zapomenut“)

Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který jako správce můžeme použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Portabilita

Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.

Právo vznést námitku

Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na odvolání souhlasu

V případě zpracování založeného na vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat, a to emailem.

Právo na omezení

Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud

popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří

údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.

Právo obrátit se na dohled, soud

Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše žádosti týkající se zpracování osobních údajů zasílejte na brainway@bwy.cz. Žádosti vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení takové žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud to nastane, informujeme vás o takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Co když se něco změní?

Tuto informaci budeme pravidelně aktualizovat a bude vždy dostupná na našem webu. Pokud by došlo k zásadní změně zpracování osobních údajů, budeme vás o tom na webu informovat.

Dne 25. května 2018

Vaše Brainway

tel: 776 578 925